شنگرف طب

متخصص در تولید و اجرای تجهیزات و سیستم توزیع گازهای طبی

Contact with US


Communication Ways with

Shangarf Medical Engineering Company

شنگرف طب

 

Address: Unit 7 , No. 32, Firoozeh st, blow of vali-asr sq, vali-asr ave, Tehran.


Zipe Code:1593715318


Phone: +98 21 889 41 228

+98 21 889 24 930

FAX:+98 21 889 41 127

E-mail: info@stamedical.com

Address:
Unit 7 , No. 32, Firoozeh st, blow of vali-asr sq, vali-asr ave, Tehran.